Νέος Παιδαγωγός

πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα
Ευγενίδειο, 3 & 4 Μαΐου 2014


Στόχοι του Συνεδρίου
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων

- Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς

- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος