Ανακοίνωση Συνεδρίου 4ου Συνεδρίου «Νέου Παιδαγωγού»


Ο Επιστημονικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ" προκηρύσσει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τον τίτλο «Νέος Παιδαγωγός».  Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Συνεδρίου: Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 28-29 Απριλίου 2018.

1. Στόχοι του Συνεδρίου: Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

2. Ποιους αφορά: Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, θα κριθούν: Από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, Διδακτόρων, Μεταπτυχιακών). Ανώνυμη ένθεν κι ένθεν κρίση.
4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:

Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση

Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί

Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα

Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.

Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.

Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.

Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+

Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Έρευνα

Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)

Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.

Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Άλλα θέματα

5. Επιζητούμενες εργασίες:

Εισηγήσεις

Σύντομες ανακοινώσεις

Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια

Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού

Συμμετοχή από απόσταση

Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (Βιντεοεισηγήσεις-Συμμετοχή από απόσταση)

Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια (Συμμετοχή και από απόσταση)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Συμμετοχή από απόσταση)

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

Ως την 30ή Νοεμβρίου 2017. Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.

Ως την 15η Φεβρουαρίου 2018, λήξη διαδικασίας κρίσης σχηματισμός καταλόγου εργασιών συνεδρίου.

Ως την 1η Μαρτίου, 2018, ανάρτηση του συνεδριακού προγράμματος

28-29 Απριλίου 2018 (Σαββατοκύριακο), διεξαγωγή συνεδρίου

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr.
Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@neospaidagogos.gr

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

-----------------------------------------------------------------------------------

«Neos Paidagogos» (New Educator)
CALL FOR PAPERS

 1. The Scientific Association "NEOS PAIDAGOGOS" announces the 4th Conference entitled «Neos Paidagogos» (New Educator). Conference venue and dates, Eugenides Foundation, Athens, 28-29 April 2018. Website: http://neospaidagogos

 2. 1. Aims of the Conference: Presentation of modern approaches to educational practice, teachers΄awareness in of teaching methodology issues and alternative approaches. Critical reflection and creative dialogue.

 3. 2. It concerns: Preschool, Primary and Secondary Education, educators of any special-ty, Undergraduate Students, Postgraduate Students, Postgraduate degree holders, PhD Students, PhD holders, Critical friends

 4. 3. Submissions (either in Greek or in English) will be reviewed by the Scientific Committee (Greek Universities Faculty Members, Ph.D holders, Postgraduate degree holders). They will be double-blind reviewed.

 5. 4. Areas of interest - Thematic conference areas:
  01. Comparative pedagogy - School pedagogy - Educational Psychology: Learning and teaching, pedagogical interaction, Counselling in Education
  02. Teaching methodology. Curricula, textbooks, teaching subjects, evaluation
  03. H Education and Information and Communication Technologies.
  04. Technologies Robotics and Automation
  05. Virtual and Augmented reality
  06. Training scenarios using I.C.T.
  07. literacy and I.C.T.
  08. Special education: learning difficulties, behavioral problems, in-school violence - didactic and pedagogical management.
  09. Culture and Fine Arts in education. Issues of Museum.
  10. Innovation in Education
  11. Organized collaborative trans athletics programs: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
  12. Immigration issues, refugees and education
  13. Educational Research
  14. Lifelong Learning - Distance Learning (e-Learning), Adult education, Teacher edu-cation (basic training, education)
  15. Organization, Management and Economics of Education.
  16. Philosophy of Education. History and Sociology of Education
  17. Other issues

 6. 5. You can submit:
  Presentations
  Short Announcements
  Teaching Scenarios
  Educational Software Presentations
  Long Distance Participation
  Electronic Presentations [Video Presentations- Long Distance Participation]
  Teaching Scenarios [Long Distance Participation]
  Posters [Long Distance Participation]

 7. 6. Dates
  November 30, 2017: Submission of full papers for review.
  February 15, 2018: End of Review Period.
  March 1, 2018: Conference Program Publication
  April 28 & 29, 2018: Saturday-Sunday: Conference

More information about submissions, sign in at the conference website: http://neospaidagogos.gr
Contact the Organizing Committee: sec at neospaidagogos.gr

Athens, August 24, 2017
The Organizing Committee of the Conference