Η συμμετοχή με εργασία στο συνέδριο (πλην των προσκεκλημένων εργασιών) - εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κρίσης και η συμπερίληψη της εργασίας στο συνεδριακό πρόγραμμα, στη συνέχεια οδηγεί σε εγγραφή εισηγητή με καταβολή συνεδριακής συνδρομής εισηγητή. Η συνδρομή εισηγητή ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά εισηγητή κάθε εργασίας. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. (Για την παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, δεν χρειάζεται η παρουσία όλων των συγγραφέων) Ο εισηγητής δεν επιβαρύνεται με τη συνδρομή του απλού σύνεδρου.

Συνεδριακές παροχές στους Εισηγητές

  • Βεβαίωση Εισηγητή - Δημοσίευσης σε συλλογικό τόμο πρακτικών, με Επιτροπή Κριτών και ISBN

  • Ο ηλεκτρονικός τόμος πρακτικών του συνεδρίου, σε ebook/pdf, με αριθμό ISBN, διαμέσου internet download, μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, ως το τέλος Μαΐου 2018.

  • Δυνατότητα internet download των ηλεκτρονικών τόμων πρακτικών των προηγούμενων συνεδρίων μας.