Η συμμετοχή με εργασία στο συνέδριο (πλην των προσκεκλημένων εργασιών) - εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κρίσης και η συμπερίληψη της εργασίας στο συνεδριακό πρόγραμμα, στη συνέχεια οδηγεί σε εγγραφή εισηγητή με καταβολή συνεδριακής συνδρομής εισηγητή. Η συνδρομή εισηγητή ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά εργασία. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. (Για την παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, δεν χρειάζεται η παρουσία όλων των συγγραφέων) Ο εισηγητής δεν επιβαρύνεται με τη συνδρομή του απλού σύνεδρου.

Όσοι από τους εγκεκριμένους εισηγητές διατέλεσαν Κριτές εργασιών του συνεδρίου - κι έκριναν τουλάχιστον 4 συνεδριακές εργασίες αυτού του συνεδρίου, θα έχουν έκπτωση 50% επί της συνδρομής εισηγητή.

Επιπλέον των Κριτών, στο τρέχον συνέδριο, θα τύχουν έκπτωσης 50% επί της συνδρομής εισηγητή και οι εισηγητές εγκεκριμένων συνεδριακών εργασιών, που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:

 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού στο Ε.Α.Π.
 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Είναι σε διαδικασία μεταπτυχιακού σε Κυπριακά Πανεπιστήμια
 • Το δικαίωμα έκπτωσης 50% στη συνδρομή εισηγητή, υπολογίζεται μια φορά.


  Συνεδριακές παροχές στους Εισηγητές

 • Βεβαίωση Εισηγητή - Δημοσίευσης σε συλλογικό τόμο πρακτικών, με Επιτροπή Κριτών και ISBN
 • Βεβαίωση Σύνεδρου
 • Ο ηλεκτρονικός τόμος πρακτικών του συνεδρίου, σε ebook/pdf, με αριθμό ISBN, διαμέσου internet download, μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, ως το τέλος Απριλίου 2017.
 • Δυνατότητα internet download των ηλεκτρονικών τόμων πρακτικών των προηγούμενων συνεδρίων μας.