Οι εμπρόθεσμες εργασίες, μετά την παραλαβή και την καταλογογράφησή τους, στη συνέχεια θα προωθούνται στους Κριτές.

Κάθε εργασία, θα αποσταλεί τουλάχιστον σε 2 Κριτές,

Στις 15 Απριλίου 2022 ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσεων.