Οι εμπρόθεσμες εργασίες, μετά την παραλαβή και την καταλογογράφησή τους, ως την 31η Ιανουαρίου 2023, στη συνέχεια θα προωθούνται στους Κριτές.

Κάθε εργασία, θα αποσταλεί τουλάχιστον σε 2 Κριτές,

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσεων -  θα σταλεί ενημερωτικό mail στους ενδιαφερόμενους