Οι εμπρόθεσμες εργασίες, μετά την παραλαβή και την καταλογογράφησή τους, στη συνέχεια θα προωθούνται στους Κριτές.

Κάθε εργασία, θα αποσταλεί τουλάχιστον σε 3 Κριτές,

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022 ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσεων.