Οι εμπρόθεσμες εργασίες, μετά την παραλαβή και την καταλογογράφησή τους, ως την 31η Οκτωβρίου 2022, στη συνέχεια θα προωθούνται στους Κριτές.

Κάθε εργασία, θα αποσταλεί τουλάχιστον σε 2 Κριτές,

Στις 15 Ιανουαρίου 2023 ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσεων -  θα σταλεί ενημερωτικό mail στους ενδιαφερόμενους