• Εισηγήσεις

  Πλήρες κείμενο ως 8 σελίδες Α4

  Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες μεθοδολογίες κι ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Να μην ξεπερνούν τις 8 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

  Presentations (Full papers)

  Full text up to 8 pages A4

  Candidates are invited to present papers based on consistent methodologies and research methods related to the conference thematic areas. The papers must be original. They must not exceed 8 A4 pages (including literature). They must be formatted according to the formatting standard of the convention

 • Σύντομες Ανακοινώσεις
  Short Announcements

  Πλήρες κείμενο ως 6 σελίδες Α4

  Οι σύντομες ανακοινώσεις αφορούν κυρίως εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή επιμέρους τμήματά τους που η δημοσιοποίησή τους κρίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να μην ξεπερνούν τις 6 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

  Short announcements
  Full text up to 6 pages A4

  Short announcements mainly concern works in progress or their particular parts that are estimated of educational interest. They must not exceed six A4 pages (including literature). They must be formatted according to the formatting standard of the convention

 • Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις

  Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ομιλητή στο συνέδριο, χωρίς φυσική παρουσία. Ο ομιλητής αυτής της κατηγορίας θα αποστείλει το πλήρες κείμενο της εισήγησής του (εισήγηση ως 8 σελίδες) και αφού κριθεί θετικά από την Επιτροπή Κριτών, ως εισήγηση, στη συνέχεια θα αποστείλει το powerpoint της παρουσίασης της εισήγησής του σε μορφή βίντεο, διάρκειας 15 λεπτών, με ενσωματωμένο το σπηκάζ της ομιλίας του (αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Και το κείμενο της εργασίας και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας θα περιληφθούν στο dvd των πρακτικών του συνεδρίου.

  Virtual (Electronic) Presentations

  There is the possibility of participating at the conference, without one’s physical presence. The speaker of this category will send the full text of his presentation (up to 8 pages) and after being accepted by the reviewers, he/she must send the powerpoint of his/her presentation in a video format, of maximum duration 15 minutes, with ihis/her voice integrated (this can be done with any video editing program). Both the paper and the video will b e included in the dvd of the conference proceedings

 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις

  Πλήρες κείμενο ως 6 σελ. Α4

  Οι Aναρτημένες Aνακοινώσεις (Pόστερς) προσφέρουν την ευκαιρία σε ερευνητές να συμμετέχουν στο συνέδριο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, παρουσιάζοντας "διά της ανάρτησης" ερευνητικά αποτελέσματα, ενώπιον των σύνεδρων. Λόγω περιορισμών του χώρου, οι εργασίες αυτής της κατηγορίας δεν θα αναρτηθούν σε ορθοστάτες ή στους τοίχους του συνεδριακού, αλλά θα περιληφθούν στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου- ως δημοσιεύσεις, και απο τον τόμο θα γίνεται η μελέτη τους από τους σύνεδρους και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της μη ανάγκης φυσικής παρουσίας του ή των συγγραφέων τους στο συνέδριο. Αν όμως το επιθυμούν, μπορούν να παραβρεθούν στις εργασίες του συνεδρίου.

  Poster Presentations

  Full text up to 6 pages A4. The Posters provide an opportunity for researchers to participate in the conference without their physical presence, presenting "by post" their research results before the audience. Due to limitations of space, the works of this category will not be posted on stanchions or on the walls of the conference, but will be included in the electronic volume of the proceedings. They have the advantage of not demanding the physical presence of their authors at the conference. Nevertheless, if they wish, they may attend the conference.

 • Διδακτικά Σενάρια

  Διδακτικό σενάριο είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των δημιουργών μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της. Περιλαμβάνει στοχοθεσία, θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου αλλά και τις θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές μεθόδους που ακολουθεί ο συγγραφέας του σεναρίου, και, τέλος, προτείνει φύλλα εργασίας. Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, επιθυμούν να συμβάλλουν στη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση παραδειγμάτων "καλών διδακτικών πρακτικών", συμπεριλαμβάνοντάς τα αφενός μεν στον τόμο πρακτικών, αφετέρου παρουσιάζοντας ενώπιον των σύνεδρων αντιπροσωπευτικά ανά εκπαιδευτικό κλάδο. Ως 6 σελίδες Α4, των Φύλλων Εργασίας συμπεριλαμβανόμενων, με τη μορφή και δόμηση επιστημονικής εργασίας

  Teaching designs-plans - Teaching Scenarios

  Teaching designs are the full record of a teaching proposal in its entirety, from the identity of the creator to the detailed description of its completion. Includes goal setting, theoretical framework for the teaching methodology of the subject and the learning theories and pedagogical methods used by the author of the proposal and finally they include worksheets. The Scientific and the Organizing Committee, wish to contribute to the collection and dissemination of "good teaching practices", by including them in the proceedings and by presenting the most representative per educational sector. Up To 6 A4 pages, worksheets included, according to the formatting standard of the convention

 • Παρουσιάσεις Λογισμικού

  Θεωρητικό κείμενο και λογισμικό

  Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή καλούν εκπαιδευτικούς που έχουν κατασκευάσει δικό τους εκπαιδευτικό λογισμικό (κι όχι εφαρμογές σε εμπορικά εκπαιδευτικά λογισμικά - που οι εργασίες αυτές ανήκουν στα διδακτικά σενάρια), να το παρουσιάσουν ενώπιον των σύνεδρων, μέσα σε 15 λεπτά. Απαιτείται θεωρητικό κείμενο τεκμηρίωσης του λογισμικού. Π.χ. τη διδασκαλία ποιου διδακτικου αντικειμένου επιτυγχάνουν - εξυπηρετουν, την πορεία διδασκαλίας στηριγμένη σε θεωρίες μάθησης, συγκριτικά αποτελέσματα επιτυχούς διδασκαλίας, βιβλιογραφικές αναφορές.Το κείμενο και τα screenshots του λογισμικού δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 8 σελίδες Α4, συνολικά.

  Educational Software Presentations - Theoretical text and software

  The Scientific and Organizing Committee invite teachers who have created their own educational software (not applications in commercial educational software as part of teaching designs), to present it at the conference, within 15 minutes. Theoretical software documentation is required e.g. which. teaching subjects do they serve, which learning theory supports them, are there comparative results of successful implementation, related literature,etc. The text and screenshots of the software must not exceed 8 A4 pages in total.